PRODUKT UBOCZNY

Produktem ubocznym tych zmian może być ujawnienie się pokolenia wychowanego na interaktywnych mediach; pokolenia, którego rozumienie świata, oczekiwania mogą zupełnie różnić się od po­przednich generacji. Jeśli chcemy współczesnym dzieciom i młodzieży przekazać oświatę, która umożliwi im odniesienie sukcesu w społeczeń­stwie technologicznym przyszłości, musimy zreformować praktykę peda­gogiczną, która by rozwijała naturalne umiejętności oraz umiejętności ko­rzystania z technologii. Szkoły nie powinny koncentrować się na kształceniu do rozumienia przeszłości, ponieważ dzieci rodzą się do działania w przyszłości. Muszą więc znać i rozumieć nie tylko przeszłość, ale i teraźniejszość, a nawet możliwe scenariusze rozwoju cywilizacyjne­go w przyszłości.

error: Content is protected !!